Åpen, digital plattform for deling av data


Trond Eilertsen
Publisert 6. februar 2020, kl. 10:56

CO2 DataShare lanserer en nettbasert, digital plattform for deling av referanse-datasett fra banebrytende CO2-lagringsprosjekter. Den nye plattformen gir forskere og ingeniører muligheten til å øke sin kunnskap og kan dermed danne grunnlag for å utvikle kostnadseffektiv og sikker teknologi for lagring av CO2.

Fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) er en prosess der CO2-utslipp fanges opp fra store industrianlegg, transporteres via rørledninger eller med skip og lagres i bergarter dypt under havbunnen, slik at gassen ikke slippes ut i atmosfæren. Ifølge det internasjonale energibyrået vil det være behov for 3400 CCS-anlegg innen 2050 hvis vi skal klare å redusere konsekvensene av klimaendringene og nå målet om å begrense global oppvarming til 2 grader, sammenlignet med det pre-industrielle nivået.

«Vi håper mange dataeiere som arbeider med CCS vil dele sine data på den nye plattformen. Deling av referanse-datasett fra banebrytende CO2-lagringsprosjekter er særdeles viktig for å gi økt forståelse, bygge kapasitet, redusere kostnader og minimere usikkerhet assosiert med lagring av CO2 i dype geologiske formasjoner», sier Grethe Tangen, prosjektleder for CODataShare

Mangel på data er en hindring

Mangel på relevante data har vært en hindring for forskning og utrulling av CCS, noe som nå kan overvinnes gjennom tilgang til åpne data. CO2 DataShare-prosjektet ble etablert i 2018 for å fremskynde utrullingen av CCS gjennom å sørge for åpen tilgang til CO2-lagringsdata.

«Vi er svært glade for at den digitale plattformen CO2 DataShare nå blir lansert», sier Sallie Greenberg, Associate Director – Energy & Minerals ved Illinois State Geological Survey. «Det har tatt flere år å få til dette internasjonale samarbeidsprosjektet. Datatilgjengelighet gjør det mulig å videreutvikle modeller, utvikle nye metoder for deteksjon av CO2-ens tilstedeværelse og bevegelse, og kan potensielt bidra til kommersialiseringen av denne viktige teknologien.»

Bygge tillit til CO2-lagringCO2 DataShare har som mål å dele etablerte datasett fra pilot- og fullskalaprosjekter for å bidra til forskning og utvikling. Dette er svært viktig for å bygge tillit til CO2-lagring som en strategi for å kontrollere utslipp av drivhusgasser. Plattformen tilbyr en enkel, standardløsning med lave kostnader, som gjør høykvalitetsdata tilgjengelig for CCS-forskningsmiljøer over hele verden.

«Utveksling av data fra etablerte CO2-lagringssteder vil være til hjelp i deler av verden der utviklingen av CCS ikke har kommet like langt, særlig for interessenter som blant annet investorer og operatører som har begrenset erfaring med CCS. Etter hvert som datainnsamlingen øker, vil vi også få positive ringvirkninger i form av bedre internasjonalt sammenligningsgrunnlag, økt samarbeid og mer erfaring», sier James Craig, Technical Programme Manager, IEAGHG

Plattformens to første datasett er nå tilgjengelig for bruk

De to første datasettene frigis av Sleipner-lisensen, som består av lisenspartnerne Equinor Energy AS (operatør), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, LOTOS Exploration and Production Norge AS og KUFPEC Norway AS. De omfatter:

  • Sleipner 2019 Benchmark model, som består av en referansemodell med assosierte data. Den egner seg til å fremme videreutvikling av simuleringsmodeller samt styrke forståelsen av strømningsdynamikken for CO2.
  • Sleipner 4D seismiske data som inneholder innsamlede data over en periode på 14 år for CO2-injeksjon og totalt 6 repeterte seismiske datasett. Utgangsdata samlet inn før oppstart av CO2-injeksjon er også frigitt.

«Sleipner er kanskje det mest kjente karbonfangst-prosjektet i verden – men det er fortsatt mye vi kan lære av det. Jeg håper denne nye frigivelsen av seismiske og reservoardata vil gi ny innsikt om dette langvarige prosjektet knyttet til CO2-injeksjon. Vi håper spesielt at vi kan kalibrere neste generasjons dynamiske strømningsmodeller mot disse referansedataene», sier Philip Ringrose, Geoscience Specialist, Equinor

Den digitale plattformen CO2 DataShare er åpen for alle dataeiere

Ved å legge til rette for at det skal være enkelt å klargjøre og dele CO2-lagringsdata fra industriprosjekter, demoprosjekter og feltforsøk, gjør CODataShare det lettere for dataeiere å dele sine CCS-data med andre.

– Vårt håp er at andre dataeiere vil gjøre som Equinor og samarbeide med prosjektet for å dele sine data gjennom plattformen. Datadokumentasjon, definisjon av metadata og klargjøring av tilgangsrett og lisensbetingelser er oppgaver som gjøres av dataleverandøren i samarbeid med CO2 DataShare», sier Grethe Tangen, prosjektleder CO2 DataShare.

For spørsmål vedrørende referansedatasett som kan være relevante å dele, ta kontakt med konsortiet for deling av CO2-lagringsdata på CSDC-secretariat@sintef.no.

CO2 DataShare prosjektfakta

CODataShare-prosjektet ble etablert i 2018 av konsortiet for deling av CO2-lagringsdata, et åpent, internasjonalt nettverk for utveksling av data og kunnskap opprettet av Equinor, SINTEF, University of Illinois og IEAGHG i 2016. CO2 DataShare har mottatt økonomisk støtte fra Gassnova og det amerikanske energidepartementet. Prosjektet er koordinert med det norske forskningssenteret for karbonfangst og -lagring (Norwegian CCS Research Centre, NCCS).

Plattformen bygger på UNINETT Sigma2s løsning for datalagring kombinert med en skreddersydd front-end, utviklet ved bruk av den åpne programvaren CKAN. UNINETT Sigma2 er et ikke-kommersielt selskap som administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge (www.sigma2.no).

Standard og foretrukket modell for deling av data i CO2Datashare er gratis nedlasting av datasettene under en åpen lisens. All dokumentasjon knyttet til data og metadata er åpent tilgjengelig.

Les mer om CO2 DataShare og NCCS: www.nccs.no

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB