Fornybar energi til 3 000 boliger


Trond Eilertsen
Publisert 10. mars 2022, kl. 08:23

Agder Energi Vannkraft er godt i gang med byggingen av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Når kraftverket står ferdig i 2023 vil det produsere ren, fornybar energi til rundt 3 000 boliger.

Fennefoss kraftverk bygges på det tidligere området til Evje Nikkelverk vest for Evje sentrum.

– Vi er nå godt i gang med byggingen av selve kraftstasjonen, og vi har bygget to av de til sammen tre flomlukene som bygges like ved kraftstasjonen. Den siste flomluken og vestre del av dammen skal bygges mot slutten av prosjektperioden, sier Lars Gunnar Jansen.

Han er senioringeniør bygg og vassdragsteknikk i Agder Energi Vannkraft, og prosjektleder for byggingen av Fennefoss kraftverk.

Kraftverket bygges på et område som var preget av tidligere gruvedrift og nikkelproduksjon, hvor det blant annet var store slagghauger. Agder Energi Vannkraft har sikret mye av restene etter nikkelproduksjonen og legger vekt på at området skal bli et attraktivt, offentlig tilgjengelig grøntområde.

– Den offentlige badeplassen Furuly oppgraderes, blant annet med å legge ut rundt 1 750 kubikkmeter sand. Terrenget mot elva på Odden camping heves og strandsonen sikres så ikke massene skal vaskes bort av elva, sier Jansen.

Nytenkning sparer natur og penger
Teknologien i et kraftverk som er bygget for 50 år siden og et nytt som bygges i dag, er ganske lik.

Agder Energi Vannkraft har valgt flere nye løsninger i dette byggeprosjektet, som selskapet ikke har i de eldre kraftverkene. Disse reduserer både naturinngrepene og byggekostnadene.

– Vi installerer blant annet en for oss ny type flomluker som åpner og stenger for vannet i elva. Det er luftstyrte Obermeyer-luker, hvor store gummiputer åpner og lukker lukene ved hjelp av trykkluft. Fordelen med disse i forhold til vanlige, hydraulikkstyrte luker, er at det ikke er risiko for oljeutslipp. Blir det lekkasje er det kun luft som slipper ut, sier Jansen.

For å slippe vann over dammen legges lukene i flat posisjon og er dermed mindre visuelt forstyrrende enn vanlige luker som løftes når de åpnes.

Varegrinda ved vanninntaket som skal hindre at greiner, søppel og annet skal komme inn i kraftstasjonen, er også av en annen type enn de øvrige kraftstasjonene er utstyrt med.

– Denne har kun 18 millimeter avstand mellom grindstavene og skal være såkalt fiskesikker. Fisk som svømmer nedover elva vil ikke komme inn i de to turbinene, men ledes gjennom egne rør trygt forbi kraftstasjonen, sier Jansen.

Innløps- og utløpskanalene er laget så korte som mulig, noe som reduserer både de fysiske naturinngrepene og byggekostnadene. Selve kraftstasjonsbygningen var planlagt å bli 15 meter høy, men bygges nå ned i terrenget slik at bare toppen blir synlig. Her legges det til rette for at turgåere skal kunne legge turen innom, ta en pause og se på anlegget.

– Selve kraftstasjonsbygningen kan bygges mindre enn vanlig ved å installere en type aggregat som tar mindre plass. Vi har ikke brukt denne type aggregat tidligere, sier Jansen.

Skaper ringer i vannet
Agder Energi Vannkraft har siden årtusenskiftet oppgradert og bygd ut flere vannkraftanlegg for til sammen rundt 3,3 milliarder kroner. Disse prosjektene har gitt 600 GWh mer ren, fornybar energi. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til rundt 30 000 husstander, hvis en legger til grunn et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh.

Oppgraderingene og utbyggingene skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det gjelder både i form av sysselsetting og aktivitet i andre deler av næringslivet, og i form av skatter og utbytter til eierkommunene i regionen.

Flere av kontraktene i Fennefoss-prosjektet er tildelt lokale og nasjonale leverandører. TT Anlegg fra Mandal er engasjert som hovedentreprenør, mens Mur i Sør fra Søgne er underentreprenør for betongarbeidene. Norconsult, som har hovedkontor i Bærum, leverer rådgivende ingeniørtjenester fra selskapets kontor i Kristiansand.

FAKTA:

  • Byggingen av Fennefoss kraftverk startet i 2020 og når kraftverket står ferdig i 2023, vil den årlige produksjonen bli på ca. 60 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til omtrent 3.000 boliger.
  • Kraftstasjonen skal utnytte fallet på 7,8 meter i Fennefossen.
  • Fennefoss har en lang industrihistorie, hvor hovedaktøren har vært Evje Nikkelverk. Dette ble lagt ned i 1946. Gamle Fennefoss kraftverk, som produserte strøm til nikkelverket, ble lagt ned i 1962.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB